Thursday, September 17, 2009

Tomar deywa sash upohar niye cholchi,

Ashai bristi niye abar asbey chole,

Ek nobo olankarhin poth bachey niyeche,

Sritir chapp muchtey parbo na boley........

No comments:

Post a Comment