Thursday, September 17, 2009

Ek kach bondo frameyer madhomik chobi hoye gachi,

Oshofol shritir nistobdho  chitkarey,

Otirikto jontronai ovisopto jebon,

Kono darshonik obiigotor ashay klanto pothik...............

No comments:

Post a Comment