Tuesday, May 19, 2009

Ekti nisobhdo sobdayar kachay bosey achi,

bosey achi ek ochana dakkey suntay,

ek obak monay gobhirotay takiya,

niya tomar monay monay lakka chiti gulo......

No comments:

Post a Comment